Privacyverklaring

Zeeland Business is gevestigd aan de Beukenstraat 39, 4462 TP in Goes en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61652148.

Zeeland Business is per e-mail te bereiken via info@zeelandbusiness.nl of telefonisch via 0113 82 02 05.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Zeeland Business omgaat met jouw persoonsgegevens. Zeeland Business hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jou persoonsgegevens en wil je hierover zo goed mogelijk informeren. In deze privacyverklaring is aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens van jou worden verwerkt en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens vermeldt deze privacyverklaring op welke wettelijke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze je je rechten kan uitoefenen ten aanzien van jou persoonsgegevens.

Zeeland Business behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De aanpassing kan nodig zijn vanwege nieuwe verwerkingen of om aan de wet te voldoen. Zeeland Business adviseert je daarom deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zeeland Business verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Zeeland Business verwerkt alleen persoonsgegevens als daarvoor een geldige grondslag is. De grondslag voor de verwerking is in de tekst onderstreept.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Zeeland Business mogelijk van jou verwerkt:
NAW-gegevens;
telefoonnummer;
e-mailadres;
bedrijfsnaam;
betalings-/financiële gegevens;
gegevens van jou als contactpersoon namens jouw organisatie;
Inloggegevens;
IP-adres;
locatiegegevens;
browsergegevens;
gegevens over je website-activiteiten zoals tijdstip, klikgedrag, bezochte pagina’s;
overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via chat, e-mail of telefonisch contact met Zeeland Business óf in het kader van een met Zeeland Business aangegane overeenkomst.

Zeeland Business heeft niet de intentie om gegevens te verwerken van kinderen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger(s). Mocht je constateren dat Zeeland Business wél gegevens verwerkt van kinderen jonger dan 16 jaar zonder geldige toestemming, dan verzoeken wij je dit aan ons te melden zodat we die verwerking kunnen beëindigen.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden je naam, telefoonnummer en e-mailadres in combinatie met de inhoud van je bericht met jou toestemming verwerkt als je het contactformulier op de website invult, of via e-mail of telefoon contact met Zeeland Business opneemt. Het verwerken/bewaren van deze persoonsgegevens is nodig om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van je vraag of om je een offerte te kunnen aanbieden.

Als er geen overeenkomst ontstaat met Zeeland Business, dan worden je persoonsgegevens na zes (6) maanden verwijderd. Zeeland Business gebruikt je contactgegevens om je te kunnen informeren over haar producten. Natuurlijk mag je Zeeland Business ook vragen om jouw gegevens eerder te verwijderen. Zie hiervoor de paragraaf Jouw privacyrechten.

Bij het aangaan van een overeenkomst met Zeeland Business worden persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou of de onderneming namens wie je contact met Zeeland Business onderhoudt. Dit kunnen NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens van jou als contactpersoon en aanvullende gegevens zijn, die noodzakelijk zijn om de overeenkomst af te sluiten en uit te voeren. Het niet verstrekken van noodzakelijke gegevens kan tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst met Zeeland Business kan worden afgesloten. Deze gegevens worden na afhandeling van de opdracht nog minimaal zeven (7) jaar in de bedrijfsadministratie bewaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op grond van wetgeving een andere periode geldt.

Met jouw toestemming kunnen foto’s van jou, in verband met een voor jou of je onderneming uitgevoerde opdracht, op de website van Zeeland Business worden gepubliceerd. Je mag Zeeland Business natuurlijk altijd vragen om deze te verwijderen. Zie hiervoor de paragraaf Jouw privacyrechten.

Zeeland Business verwerkt ook persoonsgegevens waartoe zij wettelijk verplicht is op grond van de belastingwetgeving. Dit betreft onder andere contracten of overeenkomsten, facturen, bankafschriften, correspondentie enz. Deze gegevens worden zeven (7) jaar in de bedrijfsadministratie bewaard.

Zeeland Business heeft een gerechtvaardigd belang om gegevens in verband met je bezoek aan haar website te verwerken om daarmee het bezoek en gebruik van haar website te analyseren. Meer hierover kan je lezen in de paragraaf cookies.

Zeeland Business verwerkt ook persoonsgegevens waartoe zij wettelijk verplicht is op grond van de belastingwetgeving. Dit betreft onder andere contracten of overeenkomsten, facturen, bankafschriften, correspondentie enz. Deze gegevens worden zeven (7) jaar bewaard.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Sommige persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Zeeland Business zijn ingeschakeld om gedeelten van de overeenkomst uit te voeren. Deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw adres- of contactgegevens.

Zeeland Business kan ook gegevens van jou door externen laten verwerken. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ of sub-verwerkers genoemd. Dit kan aan de orde zijn bij bijvoorbeeld Outlook, MS365, cloudopslag of boekhouding. Deze (sub-)verwerkers zijn gevestigd binnen de Europees Economische Ruimte (EER). Zeeland Business sluit met deze (sub-)verwerkers een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zodat de verwerking van jouw persoonsgegevens op een rechtmatige wijze binnen de EER plaatsvindt. Zeeland Business blijft zelf verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.

Jouw persoonsgegevens worden verder nog met derden, niet zijnde door Zeeland Business ingeschakelde verwerkers, gedeeld als Zeeland Business op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Dit kan bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn of opsporingsinstanties.

Beveiliging

Zeeland Business heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens versleuteld via een beveiligde verbinding verstuurd worden. Er worden frequent back-ups gemaakt van de digitale gegevens. De medewerkers van Zeeland Business hebben uitsluitend toegang tot functioneel gerelateerde persoonsgegevens. De verwerkingen vinden plaats binnen de EER. Met opdrachtgevers en (sub-)verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Zeeland Business maakt gebruik van antivirus en -malware software.

Datalekken

Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Zeeland Business zal adequaat reageren op een ontdekt datalek. Afhankelijk van de soort gegevens, de mogelijke risico’s voor de betrokkene(n) en het aantal betrokkenen, zal Zeeland Business de betrokkene(n) informeren. Daarnaast zal Zeeland Business, op grond van deze afwegingen, bepalen of het datalek gemeld wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links naar andere website(s)

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Zeeland Business. Indien je door het klikken op een link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Zeeland Business is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website, de privacyverklaring op die website of de verwerking van jouw persoonsgegevens door de organisatie achter die website. Zeeland Business raadt je aan de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de betreffende website.

Jouw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd overeenkomstig de termijnen die in deze verklaring zijn genoemd.

Een door jou gegeven toestemming kan te allen tijde weer door jou worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor de reeds verwerkte persoonsgegevens van voor het moment van intrekking, maar mogelijk wel voor de verdere uitvoering van een eventuele overeenkomst met Zeeland Business.

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jou persoonsgegevens. Een uitleg van deze rechten volgt hieronder. Een verzoek ten aanzien van deze rechten kan je doen via info@zeelandbusiness.nl

Zeeland Business zal de ontvangst van je verzoek bevestigen en binnen vier (4) weken inhoudelijk op je verzoek reageren. Om te controleren of het verzoek rechtmatig is, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik kan maken. Hiervoor zal Brain Zeeland Business, bij voorkeur telefonisch, contact met je opnemen om vervolgens aan de hand van een aantal specifieke vragen te controleren of je verzoek rechtmatig is.

inzage
Het recht op inzage geldt alleen ten aanzien van jouw gegevens. Als door jouw inzage de privacy van een andere persoon dreigt te worden geschonden, zullen de persoonsgegevens van deze andere persoon worden verwijderd of onleesbaar gemaakt. Je ontvangt daarna een digitale kopie van jouw gegevens.

rectificatie of aanvulling
Als je meent dat je gegevens niet kloppen of onvolledig zijn dan kan je verzoeken deze aan te passen of aan te vullen.

verwijdering
Je kan verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je van mening bent dat deze langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Als er geen grondslag is om je gegevens toch te bewaren, dan zullen deze worden verwijderd. Het verwijderen kan eventueel wél tot
gevolg hebben dat een eventuele overeenkomst met Zeeland Business niet (meer) goed kan worden uitgevoerd.

beperking of beëindiging van de verwerking
Je kan verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of te beëindigen. Dit kan nodig zijn ingeval van een rechtsvordering of als je van mening bent dat je gegevens onrechtmatig door Zeeland Business worden verwerkt.

geen profilering
Zeeland Business gebruikt jouw gegevens niet voor geautomatiseerde profilering.

klachten
Indien je een klacht wil indienen over het verwerken van jouw persoonsgegevens door Zeeland Business, dan kan je dit melden door een mail te sturen met een omschrijving van je klacht naar info@zeelandbusiness.nl

Zeeland Business zal zich inspannen om je klacht zo goed mogelijk te behandelen. Je kan jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.

Responsible disclosure

Mocht je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee Zeeland Business persoonsgegevens verwerkt, ontdekken dat dit niet correct plaatsvindt, dan verzoekt Zeeland Business dit per omgaande te melden via info@zeelandbusiness.nl

Zeeland Business zal je, tenzij er sprake is van het opzettelijk pogen tot hacken of een ander misdrijf, vrijwaren van juridische gevolgen.